Logo Search packages:      
Sourcecode: festvox-czech-ph version File versions  Download package

README.cs

Tento adresář obsahuje fonetické podklady pro pořízení a zpracování difonové
nahrávky.

Soubor `words' obsahuje seznam slov s difony, jehož původním autorem je
Mgr. Pavel Machač z Fonetického ústavu Univerzity Karlovy.  Tento seznam slov
je určen k namluvení mluvčím dle pokynů uvedených v souboru README.speaker.cs.

Soubor `phonemes' obsahuje seznam všech použitých fonetických jednotek
s popisem.

Soubor `diphones' obsahuje setříděný seznam všech difonů ze seznamu slov a
difon #-#.  Tento seznam je kompletní, chybějící kombinace fonémů se v češtině
v daném fonémovém systému nevyskytují.

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index